Finansiering

Beroende på vilken typ av process som är aktuell för dig finns det olika möjligheter att finansiera ett ombud som bistår dig och tillvaratar dina rättigheter.

 

Rättsskydd

Vi hjälper dig med ansökan om rättsskydd.

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ofta ingår i din hemförsäkring. Rättsskyddet fungerar på så sätt att ditt försäkringsbolag betalar en del av kostnaden för ett juridiskt ombud. Självrisken är normalt 20% och karenstiden 2 år. Vad gäller bodelningar och arvstvister täcks de inte av rättsskydd.

Om du är osäker på hur rättsskydd fungerar eller vilka villkor som gäller för just dig, ring ditt försäkringsbolag eller läs villkoren i försäkringsbrevet som du fick när du tecknade din försäkring.

För att du ska kunna ta ditt rättsskydd i anspråk krävs att en tvist har uppkommit mellan dig och en annan person/part. Det betyder i de flesta fall att ett anspråk från en person har bestritts av den andra personen.

Exempel på tvister som omfattas av rättskydd är bland annat tvister om vårdnad, boende och umgänge om barn. Observera, om du och din ex-parter precis separerat tillämpar många försäkringsbolag en karenstid, ofta motsvarande två år. Det betyder att du inte kan ta ditt rättsskydd i anspråk förrän det gått ett år från separationsdagen.

Vi hjälper klienter att ansöka om rättsskydd i samband med exempelvis mål om vårdnad, boende och umgänge.

 

Rättshjälp

Vi hjälper dig med en ansökan om rättshjälp.

Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina kostnader för ett juridiskt biträde om du har låg eller ingen inkomst, om du saknar andra tillgångar och inte kan betala för biträdet genom rättsskydd i hemförsäkringen.

Ansökan om rättshjälp görs till domstolen eller rättshjälpsmyndigheten. Du får beskriva ditt ekonomiska underlag och bland annat ange dina tillgångar och skulder i en särskild blankett. Ditt ekonomiska underlag får inte överstiga 260 000 kr/år. För varje barn som du har underhållsansvar för höjs gränsbeloppet med 15 000 kr, dock maximalt med 75 000 kr.

När beslut fattas om rättshjälp fastställer domstolen/rättshjälpsmyndigheten en avgift, så kallad rättshjälpsavgift, som du ska betala utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

En förutsättning för att kunna erhålla rättshjälp är att du själv betalat för minst en timmes rådgivning. Saknar du inkomst kan rådgivningskostnaden efter ansökan betalas av rättshjälpsmyndigheten.

 

Annan finansiering

I de fall du inte beviljas rättsskydd eller rättshjälp kan du själv betala för dina advokatkostnader.

Vid en rådgivning går vi igenom din situation, gällande rätt, timdebitering och vilka handlingsalternativ du har. Du kan därefter bilda dig en uppfattning om hur du kan finansiera och driva ditt ärende på bästa sätt.